“เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้า เพื่อเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าของเรา”

เกี่ยวกับเรา Marton

     บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือก่อสร้าง อันดับ 1 ของมืออาชีพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Marton , Turbo , Frost , Dew , Dew Extra , Smell  free โดยตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมทั้งประเทศและยังขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน

    บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ.2534 ในนามห้างหุ้นส่วน เจริญมิตรแท้งค์น้ำ จำกัด โดยคุณสมชาย  มิตรประเสริฐพร , คุณนิตยา  มิตรประเสริฐพร และคุณสุวิทย์  มิตรประเสริญพร และในปี พศ. 2546 ได้ทำการสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้นบนเนื้อที่ 14 ไร่ ณ จ.นนทบุรี และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พศ.2548 ได้ทำการย้ายมาสถานที่แห่งใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ จำกัด จนถึงปัจจุบัน

    ปัจจุบันบริหารงานโดย คุณสมชาย  มิตรประเสริญพร ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และ คุณนิตยา  มิตรประเสริฐพร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ กว่า 23 ปี ที่ก่อตั้งเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าเสมอมาและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย 

โดยมีสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

1). เครื่องมือก่อสร้าง

2). ถังเก็บน้ำ , ถังบำบัด , ถังดักไขมัน

3). สังกะสี , อลูมิเนียม , รางน้ำ , ลูกหมุน

4). เครื่องยนต์ , มอเตอร์

    บริษัทได้รับรองระบบคุณภาพสากล ISO : 9001 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาด ด้วยระบบ Thailand  Trust mark  

    ทั้งนี้มี นโยบายบริษัท  “ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย  พร้อมกับพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ ” โดย บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ จำกัด

 

 

มาตรฐานที่เราได้รับ

“...เราพร้อมให้บริการหลังการขาย และพร้อมช่วยเหลือทุก
ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของเรา...”

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)

.เข้าสู่การรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)

บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตรกรุฟ จำากัด ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีความรับผิด ชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นดังกล่าว

1. จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มรท.8001-2553 กฎหมายแรงงานและระเบียบอื่นๆที่เที่ยวข้อง 7. ไม่ลงโทษทางวินัยโดยหักคำจ้าง ลงโทษทางกายภาพหรือ

2. จะทบทวนและปรับปรุงนโยบายและระบบการจัดการด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง 

3. ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

4. การจ่ายคำตอบแทนการทำงานต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างน้อย

5. ชั่วโมงการทำงานแล:วันหยุดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการทำงานสวงเวลาตามความสมัครใจของลูกจ้างสัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง 

6. ไม่กระทำทรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งไม่ขัดขวางแทรกแซงการใช้สุทธิของลูกจ้าง

7. ไม่ลงโทษทางวินัยโดยหักคำจ้าง ลงโทษทางกายภาพหรีอทางจัตใจรวมทั้งจัดให้มีมาตรการป้องกันการส่วงละเมิดทางเพศ

8. ไม่ชาจ้างเต็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานและไม่สนับสนุนให้มีการว่าจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

9. จะดูแลหญิงมีครรที่ให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยต่อการมีครรภ์และไม่เสกจ้าง ลดตำแหน่งหรือลดสทธประโยชน์อันเนื่องจากการมีครรภ์

10. จะเคารพสิทธิของลูกจ้างในการรวมตัวจัดตั้งและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสทภาพแรงงานหรือคณะกรรมการอื่นๆ ทั้งสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง

11. ดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดส้อมในการทำงาน

12. จัดสวัสตการให้ลูกจ้างอย่างถั่วถึงและพอเพียงตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

ระบบบริหารคุณภาพสากล ISO 9001

     ด้วยวิสัยทัศน์จากความมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้บริหาร ในการพัฒนาองค์กรให้มิประสิทธิภาพแล:เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จากการร่วมมือ ร่วมแรงของพนักงานทุกฝ่าย ณ วันนี้ที่ บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตรกรุฝ จำกัด ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001จาN ACS REGISTRARS QUALITY ASsURANCE เปีนที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา

     ทางบริษัทได้นำระบบ เS0 : 9001 เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยครอบคลุมตั้งแต่ การคัดเลือกวัตถุติมที่มีคุณภาพเพื่อนำมาพลิตป็นสินค้า ขั้นตอนการพสิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน การนำเสนอสินค้าจากผู้แทนขายที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างหนัก รวมถึงระบบการ จัดสงสินค้าและบริการพลังการขาย ทั้งนี้พื่อตอบสนองและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้ ในการเสือกซื้อพสิตภัณฑ์ที่มาจากบริษัทที่มาจากบริษัทที่มีระบบการจัดการคุณภาพที่เป็นสากล มีความมั่นคงและยั่งยืน สงผลให้สามารถพลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ออกสูตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 

ระบบบริหารคุณภาพสากล ISO 9001

ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์
(THAILAND TRUST MARK)

ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK)

     ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นของผู้บริหารและความร่วมมือของพนักงานทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าไปอีกขั้นจึงทำให้ บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรีฟ ฬากัต รับตราสัญสักษณ THALAND TRUST MARK (TTM) เป็นที่เรียบร้อยแส้ว นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

     ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดทำโครงการส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ THAILAND TRUST MARK (TTM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการส่งออก ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ และเป็นที่ไว้วางใจจากทั่วโลกผ่านตราสัญลักษณ์ THALAND TRUST MAAK ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK)ไว้วางใจจากทั่วโลกผ่านตราสัญลักษณ์ THALAND TRUST MAAK ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK) เป็นตราสัญลักษณ์ที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าเป็นการรับรองคุณภาพได้รับการเลือกสรรว่าเป็นสินค้าชั่นเยี่ยมจากประเทศไทยจึงเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่งให้ผู้ผลิตเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพราะสินค้าที่ได้รับการติดตราสัญลักษณ์นี้ จะต้องมีมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลเมื่อผู้บริโภคนำสินค้าไปใช้ก็จะตระหนักถึงคุณค่าและคุณภาพของสินค้าที่ตนเองได้รับชิ่งนำไปสู่ความประทับใจในสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์นี้และจะเกิดการมองหาตราสัญลักษณ์นี้ในกสุ่มผู้บริโภค ทำให้ผู้ผสิตเกิดความได้เรียบทางการตลาด และสร้างความสำเร็จต้านยอดขาย ไม่เพียงในประเทศไทย แต่ไปไกลถึงทั่วโลก

สนใจผลิตภัณฑ์ของเรา